Servicios

Dictàmens

Polítiques de protecció social
Informe 1/96 al Pla d'Actuacions per a la Millora de l'Ocupació Rural (PAMER III).
Polítiques de protecció social
Dictamen 3/96 a l'Avantprojecte de Llei sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius.
Polítiques de protecció social
Dictamen 2/96 a l'Avantprojecte de Llei de Supressió de Barreres Arquitectòniques.
Polítiques de protecció social
Dictamen 1/96 a l'Avantprojecte de Llei pel qual es regula el Sistema de Servicis Socials a la…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Informe 1/97 al Decret 202/1997, d'1 de juliol, del Govern Valencià, pel que Es Regula la Trami…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 5/97 a l'Avantprojecte de Llei de Taxes per Inspeccions i Controls Sanitaris d'An…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 6/97 a l'Avantprojecte de Llei per la qual Es Regula el Tram Autonòmic del I.R.P.F. I…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 4/97 a l'Avantprojecte de Llei d'Horaris Comercials de la Comunitat Valenciana.
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 3/97 a l'Avantprojecte de Llei de Turisme de la Comunitat Valenciana.
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 2/97 a l'Avantprojecte de Llei de Modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana…
Programació econòmica regional i plans d'inversions
Dictamen 1/97 a l'Avantprojecte de Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana.
Programació territorial i medi ambient
Informe 1/98 al Projecte de Modificació del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (P.I.…