Servicios

Noticies

25/11/2019

L’IPRI en la Comunitat Valenciana a l’octubre de 2019 ha augmentat un 0,2% respecte al mes anterior i ha descendit un -1,3% en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en el 0,5% i -2,8%, respectivament.

25/11/2019

A Espanya, 51 dones han sigut víctimes mortals per violència de gènere en 2019, 7 d'elles en la Comunitat Valenciana, amb dades provisionals fins al dia 4 de novembre.

22/11/2019

La Comunitat Valenciana és el segon destí dels viatgers residents a Espanya (12,5%) i el sext destí dels viatgers no residents (6,5%).
La Comunitat Valenciana és la quarta autonomia, quant al grau d'ocupació de places hoteleres (60,1%).

20/11/2019

La Comunitat Valenciana incrementa 3,9 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes d'octubre respecte al mes anterior, amb un augment de l'afiliació masculina un 5,3% mentre que l'afiliació de dones estrangeres creix un 2,1%. A Espanya es produeix un

15/11/2019

La Comunitat Valenciana ocupa el tercer lloc empatada amb la Comunitat Foral de Navarra i la Comunitat d'Andalusia en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social (2,5%), superant en quatre dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 2,9%.

15/11/2019

La Comunitat Valenciana millora un lloc ocupant el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 3.912 noves afiliacions (1,1%), situant-se set dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanua

14/11/2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana a l'octubre de 2019 ha registrat una variació interanual del 0,0%, mentre que a Espanya creixia un 0,1%. Per
damunt de la mitjana nacional s'han situat País Basc i Navarra (0,5%), La Rioja (0,4%) i Madrid i Catalunya (0,3%).

12/11/2019

En la Comunitat Valenciana al setembre del 2019 s'han realitzat 5.939 compravendes de vivendes, un 10,35% menys que en el mateix mes de l'any
anterior (6.625).

08/11/2019

El mes d'octubre, el nombre de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, en la nostra Comunitat, va ser de 252 que van afectar
555.465 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.731,59 hores i una variació salarial del 1,66%, inferior al 2,29% de variació mitjana salarial a Espanya.

08/11/2019

La Comunitat Valenciana incrementa 0,6 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de setembre respecte al mes anterior, amb un comportament 0,1 punts percentuals superior a la mitjana d'Espanya. Per sexe, els homes augmenten un 2,5% mentre que les dones disminueixen un 1,7%.