CES: Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana Enllaç al portal de la Generalitat Valenciana
| |
Inici | Contacte | Enllaços | Mapa web | Accessibilitat | CES Espanyols
Informació | Actualitat | Treballs | Cursos i Jornades | Conferències | Premis | Premsa
Inici / Premis

 

CONVOCATORIA DEL PREMIS DEL COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A TESIS DOCTORALS, DEFESES EN 2017

 

 

El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) per a promoure i difondre la investigació en les matèries relacionades amb les seues funcions convoca els Premis “Tesis Doctorals”, que es regiràn por les següents bases:

 

1

Podran participar en els premis aquelles tesis doctorals presentades per a col.lació de grau de doctor, llegides i qualificades d´excel.lent cum laude, entre l´1 de gener i 31 de desembre de 2017 en qualsevol de les Universitats de la Comunitat Valenciana.

 

 

2

En la present convocatòria s´atorgaran dos premis a les tesis sobre temes relacionats amb les matèries competència del CES-CV previstes en l´artícle 6 de la Llei 1/2014, de 28 de febrer, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, i que es poden ressumir en les següents: relacions laborals, cooperació, ocupació, condicions de treball, formació professional, seguretat social, economia, agricultura, pesca, industria, comerç, turisme i medi ambient.

Es valorarà que la investigació realitzada tinga interés per a la Comunitat Valenciana.

 

 

3

Cada premi comptarà amb una dotació econòmica de 1.800 euros.

 

 

4

Les tesis presentades hauran de ser originals i estar redactades en castellà o valencià, reservant-se el CES-CV el dret a publicar-les si ho estima oportú.

 

 

5

El Tribunal, presidit pel President del CES de la Comunitat Valenciana, estarà integrat per la Secretaria del Comité, amb veu però sense dret a vot en les deliberacions, i persones expertes designades per la Junta Directiva del CES-CV. En cas d´empat, dirimirà el President amb el seu  vot decissori.

 

 

6

El veredicte del Tribunal será inapel.lable, podent-se declarar deserts els premis.

 

 

7

La remisió dels originals finalitzarà el 1de juny de 2015 i es realitzarà en el Registre del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, ubicat al carrer Enmig nº 116-1r de Castelló. La documentació a presentar serà la següent:

a) Un exemplar en paper de la tesi doctoral, el qual passarà a formar part del fons documental del Comité, i un exemplar en format electrònic (CD o pen-drive).

b) Certificat acadèmic, especificant el títol de la tesi doctoral, director, qualificació i data de lectura de la mateixa i tribunal que la va jutjar.

c) Síntesi descriptiva de la tesi doctoral i consideracions que l´autor estime oportunes, amb una extensió máxima de 15 fulles.

e) Dades personals de l´autor (Currículum Vitae).

 

 

8

La participació en estos premis suposa l´acceptació expressa de totes les seues bases i l´autorització al CES de la Comunitat Valenciana per a la publicació de les tesis premiades.

 

 

 

Informació: Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana

Calle Enmig, 116 - 1r, 12001 - Castelló. Telèfon: 964 72 45 00. Correu electrònic: ces_cv@gva.es

COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA