Servicios

Agenda

11:00H Assistència a la Presentació del Pla d’adquisició d’habitatge amb la Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.
13:00H Visita del Ple d’aquesta Institució al Molt Hble. President de la Generalitat, Sr. Ximo Puig i Ferrer en el Palau de la Generalitat