Servicios

Política de privacitat

En el COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (CESCV) estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l'ús correcte de les dades personals.

És per açò que la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que CESCV efectua en este lloc web, i en qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils.

1. Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?

El COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament, estant assessorat i supervisat per a l'adequada protecció pel seu Delegat de Delegat de Protecció de Dades (es pot incloure l'adreça de correu electrònic del DPD de la GVA).  

2. ¿Per a què tractem les teues dades personals de contacte?

Les dades facilitades els podem tractar per a distintes finalitats en funció dels servicis que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb el ciutadà i gestionar correctament la prestació dels servicis prestats per CESCV (detallar el que corresponga).

Si és el cas, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cada una de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir quina condició fonamenta o habilita el que podem tractar les seues dades personals? 

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en altres el compliment d'una obligació legal per la nostra part, en altres el compliment pel CESCV d'una missió realitzada en interés públic o en exercici de Poders Públics, en altres la protecció d'interessos vitals i en altres l'execució d'un contracte.

L'aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindible per a atendre la seua petició i/o prestar els nostres servicis; si no els facileta, no podrem portar-la a cap o prestar-los.

Quan el tractament es base en el seu consentiment, el mateix s'entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant-se la dita aportació un acte afirmatiu clar per la seua banda, que manifesta el dit consentiment.

4. Per quant de temps conservem les seues dades personals?

En general, les dades personals que se'ns faciliten els conservarem durant el temps necessari per a complir a la finalitat per a la que van ser demanats. Inclús sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d'estos supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per la nostra part i/o l'exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.

5. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les teues dades personals? 

Les dades que ens proporciona podran ser comunicats a terceres entitats per al compliment de fins directament relacionats amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com a les entitats o organismes a què existisca obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les que arribem a acords per a desenrotllar projectes o acords de col·laboració, etc. (Detallar totes les que corresponguen).

6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

La persona interessada pot exercir en qualsevol moment els drets que el RGPD garantix a les persones titulars de les dades: drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Portabilitat, Limitació o, si és el cas, Oposició

Per a exercitar els seus drets en protecció de dades podrà formular una sol·licitud davant del Registre d'entrada del COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, així com enviant la seua sol·licitud al nostre Delegat de Protecció de Dades **** (concretar la via de contacte si més avant s'establix esta possibilitat) i/o bé a través de la següent adreça de correu electrònic: ****.

En l'escrit haurà d'especificar quin d'estos drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà haurà mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del NIF o document identificatiu equivalent. En el cas que actuara per mitjà de representant, legal o voluntari, haurà haurà aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix.

En tot cas, podrà, igualment, formular reclamacions davant de l'Agència Espanyola de Protecció de dades (https://www.aepd.Es/).

 

COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2019 ©Todos els drets reservats