Servicios

Fitxes d'actualitat

19/06/2019

El nombre de naixements en la Comunitat Valenciana disminuïsc l'any 2018 en un 5,98% en valors absoluts, 2.412 naixements menys que el registrat l'any anterior.

18/06/2019

El cost salarial total per persona treballadora i mes en la Comunitat Valenciana s'ha situat en 1.669,57 euros en el primer trimestre de 2019, amb un augment del 2,0% respecte al mateix període de l'any anterior.

14/06/2019

La Comunitat Valenciana, amb 46.922 milions d'euros de deute viu acumulat a la fi del primer trimestre de 2019, continua sent la segona comunitat més endeutada en valor absolut darrere de Catalunya.

14/06/2019

La Comunitat Valenciana, ocupa el mes de maig el primer lloc en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, superant en nou dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un incre

14/06/2019

La Comunitat Valenciana ocupa el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se set dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació amb un

13/06/2019

En la Comunitat Valenciana, la xifra de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, fins al mes de maig de 2019 va ser de 200 que ha afectat 417.542 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.725,94 hores i una variac