Servicios

Avís legal

1. Introducció.

A través del present, el COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l'accés, navegació i ús del Portal d'Internet del COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

De conformitat amb l'article 39 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s'entén per portal d'internet el punt d'accés electrònic, en este cas http://www.Ces.gva.es, (així com, qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils) la titularitat del qual correspon, en este cas, al COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, el qual permet l'accés a través d'internet a la informació.

2. Caràcter de la informació publicada en el Portal

Les informacions oferides per mitjà d'este mig tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles per mitjà d'enllaços o documents existents en altres dominis.

El COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA procura que esta informació siga exacta i precisa, i procedix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d'evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, el COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA no pot garantir la inexistència d'errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La informació continguda en el Portal pot ser modificada i actualitzada per COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, sense necessitat avís previ, tant quant al seu contingut com al seu disseny i presentació.

3. Condicions i termes generals d'ús del Portal

Per l'accés, navegació pel Portal d'Internet del COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA i/o per la utilització dels servicis hi inclosos, vosté Adquirix la condició d'Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cada una de les presents Condicions i Termes Generals d'Ús i  de les Condicions Particulars, que si és el cas regisquen la prestació dels servicis que es disposaren en el lloc Web, sense perjuí de l'atenció i compliment per part de l'Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs Web hipervinculats des de http://www.Ces.gva.es/ de les quals no respon el COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d'Ús, així com les Condicions Particulars, que s'establiren.

En tot cas, l'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i servicis que el COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA oferix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'orde públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d'apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de totes maneres atempte contra la moral, l'orde públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels servicis disposats, incloent la utilització si és el cas de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l'Usuari no podrà intentar accedir i, si és el cas, utilitzar les claus d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà del Portal cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol dels servicis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes del COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma siga capaç de causar-los qualsevol tipus d'alteració o impedir el funcionament normal dels mateixos.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics del COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA o qualssevol tercers.

(vaig veure) No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà del Portal qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.

 (vii) No utilitzar els servicis oferits en el Portal amb l'objectiu de promocionar empreses i servicis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravindre les condicions anteriors, el COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l'accés i ús del Portal i, si és el cas, per a retirar els continguts presumpta o declaradament il·legals, ja ho realitze al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d'autoritat competent.

4. Responsabilitat

El COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA no es fa responsable dels danys i perjuís que es pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitador:

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'este sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes al COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA que impedisquen o retarden la prestació dels servicis o la navegació pel Sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Que puguen ser causats per terceres persones per mitjà d'intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïbles al COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

(iv) de la impossibilitat de donar el servici o permetre l'accés per causes no imputables al COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA degudes a l'Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

(v) El Portal del COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA pot contindre enllaços a les seus electròniques d'altres Administracions públiques o a pàgines web d'altres òrgans, empreses o institucions, amb l'objectiu de facilitar als ciutadans la busca d'informació i recursos a través d'Internet. No obstant això, les dites pàgines no són de la seua titularitat i, per tant, el COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se de l'accés o ús de les mateixes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s'abandona o no el Portal del COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. En tot cas, a l'eixir de l'adreça http://www.ces.gva.es/es , la informació o els servicis a què s'accedisca queden fora de l'àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica del COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

5. Propietat intel·lectual i industrial.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts arreplegats al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor del COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, queda totalment prohibit llevat que medie autorització expressa del COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

La llicència d'ús de qualsevol contingut d'esta seu, atorgada a l'Usuari, es limita a la descàrrega del dit contingut i l'ús privat del mateix. De conformitat amb l'article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals: (a) Que el contingut de la informació no siga alterat.(b) Que no es desnaturalitze el sentit de la informació (c) Que se cite la font i (d) Que es mencione la data de l'última actualització.

 

COMITÉ ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, 2019 ©Todos els drets reservats