Servicios

Fitxes d'actualitat

15/11/2019

La Comunitat Valenciana ocupa el tercer lloc empatada amb la Comunitat Foral de Navarra i la Comunitat d'Andalusia en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social (2,5%), superant en quatre dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent

15/11/2019

La Comunitat Valenciana millora un lloc ocupant el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 3.912 noves afiliacions (1,1%), situant-se set dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espan

14/11/2019

L'IPC en la Comunitat Valenciana a l'octubre de 2019 ha registrat una variació interanual del 0,0%, mentre que a Espanya creixia un 0,1%. Per

12/11/2019

En la Comunitat Valenciana al setembre del 2019 s'han realitzat 5.939 compravendes de vivendes, un 10,35% menys que en el mateix mes de l'any
anterior (6.625).

08/11/2019

El mes d'octubre, el nombre de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, en la nostra Comunitat, va ser de 252 que van afectar

08/11/2019

La Comunitat Valenciana incrementa 0,6 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de setembre respecte al mes anterior, amb un comportament 0,1 punts percentuals superior a la mitjana d'Espanya.