Servicios

Noticies

21/02/2020

El guany mitjà anual de les dones en la Comunitat Valenciana l'any 2017 ascendia a 18.523,81 euros, mentre que la dels homes era de 23.867,74 euros, 5.344 euros
menys que la dels homes i el que mensualment equival a 445,33 euros menys. Aquesta diferència comporta al fet que el salari mitjà de les dones en la Comunitat

21/02/2020

La Comunitat Valenciana disminueix 3,7 punts percentuals l'afiliació estrangera a la Seguretat Social durant el mes de gener respecte al mes anterior, amb un descens de l'afiliació masculina en un 3,2% mentre que l'afiliació de dones estrangeres disminueix un 4,3%. A Espanya es produeix una reculada intermensual del 1,1%.

14/02/2020

La Comunitat Valenciana ocupa novament el sisé lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 3.939 noves  afiliacions (1,1%), situant-se sis dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació en la Comunitat amb un increment interanual del 2,3%

14/02/2020

La Comunitat Valenciana ocupa el tercer lloc en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social (2,2%), superant en cinc dècimes de punt a la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual del 2,4%.

12/02/2020

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col·lectius que es van registrar el mes de gener, amb efectes econòmics en 2020, va ascendir a 166
que han afectat 343.415 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.711,85 hores i una variació salarial del 1,78%, inferior al 1,98% de variació

12/02/2020

En la Comunitat Valenciana al desembre del 2019 s'han realitzat 5.288 compravendes de vivendes, un 3,40% més que en el mateix mes de l'any  anterior (5.114).

05/02/2020

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual de pensions situant-se dues dècimes de punt per damunt d'Espanya, recollintse a les seues  províncies diferents percentatges de variació, sent els més alts els d'Alacant i Castelló (1,4%).

04/02/2020

El mes de gener de 2020, en la nostra Comunitat, la contractació per tipus de contracte va representar el 88,6% de contractes temporals (88,5% en homes i 88,7% en dones) i del 11,4% d'indefinits (11,5% en homes i 11,3% en dones). En el conjunt estatal, on estan inclosos els contractes formalitzats a l'estranger, les taxes mitjanes van ser d'un 8

04/02/2020

La Comunitat Valenciana ocupa juntament amb la Comunitat Foral de Navarra el segon lloc en increment interanual d'afiliacions mitjanes a la Seguretat Social  durant el mes de gener, situant-se sis dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya.

04/02/2020

L'atur registrat s'ha situat en 366.562 persones en la Comunitat Valenciana al gener de 2020, augmentant en 8.998 persones respecte al mes anterior, 2,5% en termes relatius, i amb un descens del -1,9% en termes interanuals. Es constata un augment entre les dones del 3,3% i del 1,4% entre els homes.