Servicios

Noticies

16/04/2019

La Comunitat Valenciana ocupa el mes de març el sisé lloc, empatada amb la d'Aragó, en increment interanual en afiliacions a la Seguretat Social, registrant el
mateix percentatge que la mitjana d'Espanya, sent la província de València la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 3,6 punts percentuals.

16/04/2019

La Comunitat Valenciana ocupa el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, situant-se sis dècimes per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que lidera l'afiliació amb un increment interanual de 2,2 punts percentuals.

12/04/2019

El total de persones inscrites en el Padró Continu a Espanya a 1 de gener del 2019 és de 47.007.367 habitants, segons l'Avanç de l'Estadística del Padró

12/04/2019

En la Comunitat Valenciana al febrer del 2019 s'han realitzat 6.446 compravendes de vivendes, un 0,67% més que en el mateix mes de l'any anterior (6.403).
Per províncies, a Alacant s'han realitzat 2.927 compravendes, un 7,93% menys que en el mateix mes de l'any anterior, a València 2.658 compravendes, un 8,27%

11/04/2019

En la Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col.lectius registrats, amb efectes econòmics en 2019, al mes de març, va ser de 184 que van afectar a 358.333 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.773,38 hores i una variació salarial del 1,58%, per baix del 2,20% de variació mitjana salarial en el conjunt estatal.

11/04/2019

En la Comunitat Valenciana al febrer de 2019 s'han creat 1.170 societats, un 8,8% més que en el mateix mes de l'any anterior, mentre que s'han dissolt 170, un 17,5% menys en termes interanuals. A Espanya aquests percentatges s'han situat en el 7,4% i 0,9%, respectivament.

10/04/2019

Listado definitivo de personas admitidas y excluidas en el concurso de promoción interna de las plazas n° 8 y n° 9 se hace publicar en la página web de esta Institución así como en su tablón de anuncios a los efectos oportunos.

08/04/2019

L'IPI de la Comunitat Valenciana ha augmentat un 0,8% al febrer de 2019 respecte al mateix mes de l'any anterior, enfront d'un descens del 0,2% a Espanya.
Per destinació econòmica, s'han registrat augments en béns intermedis (3,1%) i en béns d'equip (2,5%), enfront d'una caiguda en energia (-3,8%) i en béns de consum (-1,6%).

05/04/2019

L'atur registrat s'ha situat en 370.395 persones en la Comunitat Valenciana al març de 2019, disminuint en 5.002 persones respecte al mes anterior, 1,3% en
termes relatius i una reducció del 3,5% respecte a març de 2018.
L'atur entre les dones ha descendit un 1,6% i entre els homes un 6,2%, en termes interanuals.