Servicios

Quasi el 60% dels valencians i valencianes en atur són beneficiaris d'una prestació per desocupació, havent-se incrementat 5,95 punts la variació interanual i 4,42 la intermensual durant el mes de juliol. La Comunitat Valenciana ascendeix al huité lloc en taxa de cobertura, situant-se 2,02 punts per davall de la mitjana nacional. Continuen sent Extremadura i en menor mesura Andalusia i Balears les que ostenten les majors taxes de cobertura, totes elles per damunt de la mitjana d'Espanya. En la nostra Comunitat és la província de Castelló la que ofereix la major taxa de cobertura amb el 64,83%, situant-se 3,85 punts per damunt de la mitjana d'Espanya, sent la província d'Alacant la que registra el pitjor registre, estant 8,61 punts per davall de la mitjana nacional. Si bé s'ha produït un increment en la taxa de cobertura a conseqüència del menor nombre de persones desocupades, en termes absoluts interanuals la nostra Comunitat ha disminuït en 20.316 el nombre de persones beneficiàries de prestacions, si bé ha augmentat en 13.697 durant l'últim mes (7,2%). Per sexe, es registra un augment del 3,3% en el nombre de beneficiaris (2.768) durant l'últim mes i del 10,2% (10.929) en el de beneficiàries d'aquestes.