Servicios

El 52,8% de les valencianes i valencians en atur són persones beneficiàries d'una prestació per desocupació, havent-se incrementat 7 punts percentuals la variació interanual, si bé la variació intermensual torna a disminuir en una mica més de dos punts. La Comunitat Valenciana baixa al tretzé lloc en taxa de cobertura, respecte al mes anterior, situant-se 6,7 punts per davall de la mitjana nacional. No obstant això, recupera dos llocs respecte a la seua representativitat a l'octubre de 2021. Continua sent la província de Castelló la que ofereix la major taxa de cobertura amb el 55,65%, situant-se 2,8 punts per damunt de la mitjana de la Comunitat. Si bé s'ha produït un increment en la taxa de cobertura interanual fruit del menor nombre de persones desocupades (-15,6%), en termes absoluts interanuals la nostra Comunitat ha disminuït en 5.198 el nombre de persones beneficiàries de prestacions, descendint en 6.156 durant l'últim mes (-3,2%). Per sexe, es registra a l'octubre de 2022 un descens intermensual del 2,5% en el nombre de beneficiaris (-2146) i del 3,8% (-4.010) en el de beneficiàries, menys significatiu en aquestes.