Servicios

La Comunitat Valenciana incrementa interanualment un 5,2% l'afiliació a la Seguretat Social a ultime dia de mes durant el mes de juny, mantenint-se com la tercera comunitat autònoma amb millor comportament i situant-se un punt per damunt de la mitjana d'Espanya. Torna a ser la província d'Alacant la que recull la xifra més elevada en la nostra Comunitat, superant a la mitjana d'aquesta en 1,3 punts i a la d'Espanya en 2,3 punts percentuals, respectivament.

No obstant això, s'aprecia una disminució intermensual de tres dècimes de punt, estant aquesta per davall de la mitjana d'Espanya i sent de les més baixes per comunitats autònomes. Això obeeix al descens experimentat a la província de València (-1,1%) perquè el comportament de les altres dues províncies és positiu. Per sexe, l'afiliació masculina durant aquest últim mes en la nostra Comunitat s'ha incrementat un 0,5%, amb 4.995 afiliats més, mentre que la femenina ha experimentat una reculada del 1,2%, amb 11.505 afiliades menys.

Etiquetes

Tipus