Servicios

AFILIACIONS MITJANES P. ESTRANGERES A LA SEGURETAT SOCIAL. SETEMBRE 2022

L'afiliació mitjana de persones estrangeres en la Comunitat Valenciana se situa dues dècimes de punt per damunt de la mitjana nacional amb 23.705 noves afiliacions, en termes absoluts. Del total d'aquestes, 106.181 procedeixen de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea (UE) i 158.346 corresponen a ciutadania d'altres països. Per sexe, es registren 149.208 afiliacions masculines i 115.319 femenines. Aquests increments són inferiors als experimentats en mesos anteriors respecte als seus períodes interanuals.

ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL 4 TRIMESTRE 2022

El nivell de confiança empresarial en la Comunitat Valenciana per al quart trimestre de 2022 ha caigut un 2,5% respecte al tercer. El balanç d'expectatives (diferència entre les opinions de les persones empresàries optimistes i les pessimistes) s'ha situat en -9,4 punts i el balanç de situació (diferència entre respostes favorables i desfavorables respecte al trimestre finalitzat) en 3,5 punts.

ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC) Setembre 2022

La inflació s'ha moderat al setembre en la Comunitat Valenciana, tancant el mes amb un augment del 9%, 1,9 punts per davall de la pujada del mes anterior, gràcies en part a l'abaratiment de l'electricitat i els carburants. Per contra, els preus dels aliments han pujat més que el mes d'agost, amb un augment del 14,6%.

La inflació subjacent s'ha reduït primera vegada primera des que va començar la seua escalada alcista al juliol de 2021, finalitzant setembre en el 6,5%, una dècima menys que el mes anterior.

ÍNDEX DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL Agost 2022

La producció industrial en la Comunitat Valenciana ha moderat el seu creixement el mes d'agost, registrant un increment del 1,7% en termes interanuals, inferior al del conjunt de l'Espanya (5,8%), i acumulant un avanç del 3,6% en aquests primers huit mesos de l'any.

Els majors augments per sectors econòmics s'han donat en els béns de consum (9,8%), seguits dels béns d'equip (4,9%) i l'energia (4,5%), mentre que els béns intermedis han caigut un 5,7%.

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS AGOST 2022 Efectes econòmics 2022. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el mes d'agost, el nombre de convenis col·lectius que es van registrar, amb efectes econòmics en 2022, va aconseguir la xifra de 188 que van afectar 486.361 persones treballadores, lleugerament superior als 185 i 462.252 treballadors i treballadores de juliol, amb una jornada mitjana de 1.770,46 hores i una taxa de variació salarial del 3,86%, superior al 2,60% del conjunt estatal, amb una jornada mitjana de 1.730,40 hores.

AFILIACIONS MITJANES P. ESTRANGERES A A LA SEGURETAT SOCIAL. JULIOL 2022

L'afiliació mitjana de persones estrangeres en la Comunitat Valenciana augmenta un 11% en el còmput interanual amb 26.251 noves afiliacions. Del total d'afiliacions, 107.605 (238 menys que al juny passat) procedeixen de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea i 158.169 (971 més que al juny) corresponen a ciutadania d'altres països. Per sexe, es registren 149.218 afiliacions masculines (0,2% menys que al juny) i 116.556 femenines (1,3% respecte al mes anterior).

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA. JULIOL 2022

Quasi el 60% dels valencians i valencianes en atur són beneficiaris d'una prestació per desocupació, havent-se incrementat 5,95 punts la variació interanual i 4,42 la intermensual durant el mes de juliol. La Comunitat Valenciana ascendeix al huité lloc en taxa de cobertura, situant-se 2,02 punts per davall de la mitjana nacional. Continuen sent Extremadura i en menor mesura Andalusia i Balears les que ostenten les majors taxes de cobertura, totes elles per damunt de la mitjana d'Espanya.

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2022

La Comunitat Valenciana, torna a ocupar el cinqué lloc en increment interanual d'afiliacions en el RETA, amb un augment del 0,7%, situant-se tres dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya. Novament, és la província d'Alacant la que experimenta un major increment, huit dècimes de punt per damunt de la mitjana d'Espanya i cinc dècimes de punt per damunt de la mitjana de la nostra Comunitat.