Servicios

Laborals

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS OCTUBRE 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

El mes d'octubre, en la nostra Comunitat Valenciana, el nombre de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2020, va anar de 232 que van afectar 419.959 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.720,30 hores i una variació salarial del 1,79% inferior al 1,91% de la mitjana d'Espanya, la jornada mitjana de la qual va ser de 1.754,14 hores.
La variació salarial en la Comunitat Valenciana ha sigut del 1,79%, la mateixa que en els dos mesos anteriors i en el conjunt estatal del 1’91% per davall del mes de setembre.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Octubre 2020

El mes d'octubre de 2020, en la Comunitat Valenciana, la contractació es va incrementar en un 5,5%. Per tipus de contracte, el 88,8% van ser temporals (88,5% en homes i 89,2% en dones) i el 11,2% indefinits (11,5% en homes i 10,8% en dones). A Espanya, inclosos els contractes celebrats a l'estranger, la taxa de temporals va ser del 90,2% (90,5% en homes i 89,8% en dones) i del 9,8% en indefinits (9,5% en homes i 10,2% en dones) amb un descens de la contractació del 5,0%. En analitzar per províncies, la temporalitat ha sigut del 89,2% a Alacant; del 82,5%, a Castelló i del 89,9% a València.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS SETEMBRE 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el mes de setembre, la xifra de convenis col·lectius que s'ha registrat, amb efectes econòmics en 2020, va ascendir a 229 que han afectat 418.699 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.720,17 hores i una variació salarial del 1,79% per davall del 1,93% de la mitjana del conjunt estatal, sent la jornada mitjana de 1.754,81 hores.
En la nostra Comunitat, la variació salarial va ser del 1,79%, idèntica al mes d'agost i a Espanya del 1,93%, també la mateixa que el mes anterior.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Setembre 2020

En la nostra Comunitat, el mes de setembre de 2020, la contractació va experimentar un considerable augment del 56,2%. Pel tipus de contracte, el 89,1% han sigut temporals (89,4% en homes i 88,8% en dones) i el 10,9% indefinits (10,6% en homes i 11,2% en dones). En el conjunt de l'estat, on s'inclouen els contractes celebrats a l'estranger, la taxa ha sigut del 90,0% (90,7% en homes i 89,1% en dones) i del 10,0% en indefinits (9,3% en homes i 10,9% en dones) amb un increment de la contractació del 45,9%.

Etiquetes

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2020

Pel que fa a la variació interanual, a la Comunitat Valenciana les afiliacions mitjanes han disminuït un 1,89% respecte a l’Agost de 2019, 0,84 punts
percentuals menys que la mitja nacional. La província d’Alacant és la més perjudicada amb una disminució de la mitjana d’afiliats del 3,38%, seguida
de la província de Castelló, amb un decreixement de 2,46 punts. Hi ha que destacar la gran caiguda de l’afiliación mitjana a les Illes Balears (-12,85%)
i les Canàries (-5,09%).

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2020

La Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc en increment interanual d’afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 2.934
noves afiliacions (0,84%), situant-se quasi un punt per damunt de la mitja d’Espanya. Per províncies, Alacant lidera l’augment de l’afiliació, amb un
1,25% més que respecte al mateix periode de l’any anterior, seguit de València. Per la seua banda, a Castelló s’observa una disminución dels afiliats.

Etiquetes

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL AGOST 2020

La Comunitat Valenciana, a Agost de 2020, presenta una disminució del 2,6% en l’afiliació de treballadors a la Seguretat Social pel que fa a Agost de 2019, situant-se 0,8 punts percentuals per davall de la mitja espanyola. Per províncies, la més perjudicada és Alacant, amb una disminució interanual del 4,6%, seguida de Castelló i València. Hi ha que destacar la caiguda d’afiliació tant a les Illes Balears com a Canàries, amb una disminució del 13,6% i del 6,1%, respectivament.

Etiquetes

AFILIACIONS D’EXTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL. JULIOL 2020

La Comunitat Valenciana augmenta 2,9 punts l’afiliació d’extrangers a la Seguretat Social, obtenint un increment superior a la mitja espanyola,
situada en un 0,9%. El millor comportament es registra a la província de Castelló, amb un augment del 5%. Per gènere, l’afiliació masculina continua sent major que la femenina i ambdues presenten un lleuger augment respecte al periode anterior.

Etiquetes

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA JULIOL 2020

A Juliol de 2020, la Comunitat Valenciana ha incrementat la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació pel que
fa a Juliol de 2019 en 25 punts percentuals, trobant-se 9,5 punts per davall de la mitja d’Espanya. Tant la major taxa de cobertura com la major variació interanual es troba a la província de València, amb un 86,1% i un 31,1%, respectivament. Hi ha que destacar el gran augment a partir del mes de Març de la taxa de cobertura degut, principalment, al increment de les prestacions a causa de la COVID-19, no havent recuperat encara nivells

Etiquetes

PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL AGOST 2020

La Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc en increment interanual de pensions situant-se cinc dècimes de punt per sobre del conjunt d’Espanya.
A les seues províncies s’obtenen diferents percentatges de variació, trobant els més alts a Alacant (0,9%) i Castelló (0,8%). Per altra banda, el nombre de pensionistes s’ha incrementat un 0,6%, quatre dècimes de punt més que el total d’Espanya. El 47,76% de les pensions en la nostra Comunitat corresponen a homes, mentre que el 52,24% són dones.

Etiquetes