Servicios

Laborals

AFILIACIONS MITJANES A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2020

Pel que fa a la variació interanual, a la Comunitat Valenciana les afiliacions mitjanes han disminuït un 1,89% respecte a l’Agost de 2019, 0,84 punts
percentuals menys que la mitja nacional. La província d’Alacant és la més perjudicada amb una disminució de la mitjana d’afiliats del 3,38%, seguida
de la província de Castelló, amb un decreixement de 2,46 punts. Hi ha que destacar la gran caiguda de l’afiliación mitjana a les Illes Balears (-12,85%)
i les Canàries (-5,09%).

Etiquetes

TREBALL AUTÒNOM. AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL. AGOST 2020

La Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc en increment interanual d’afiliacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, amb 2.934
noves afiliacions (0,84%), situant-se quasi un punt per damunt de la mitja d’Espanya. Per províncies, Alacant lidera l’augment de l’afiliació, amb un
1,25% més que respecte al mateix periode de l’any anterior, seguit de València. Per la seua banda, a Castelló s’observa una disminución dels afiliats.

Etiquetes

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL AGOST 2020

La Comunitat Valenciana, a Agost de 2020, presenta una disminució del 2,6% en l’afiliació de treballadors a la Seguretat Social pel que fa a Agost de 2019, situant-se 0,8 punts percentuals per davall de la mitja espanyola. Per províncies, la més perjudicada és Alacant, amb una disminució interanual del 4,6%, seguida de Castelló i València. Hi ha que destacar la caiguda d’afiliació tant a les Illes Balears com a Canàries, amb una disminució del 13,6% i del 6,1%, respectivament.

Etiquetes

AFILIACIONS D’EXTRANGERS A LA SEGURETAT SOCIAL. JULIOL 2020

La Comunitat Valenciana augmenta 2,9 punts l’afiliació d’extrangers a la Seguretat Social, obtenint un increment superior a la mitja espanyola,
situada en un 0,9%. El millor comportament es registra a la província de Castelló, amb un augment del 5%. Per gènere, l’afiliació masculina continua sent major que la femenina i ambdues presenten un lleuger augment respecte al periode anterior.

Etiquetes

PERSONES BENEFICIARIES DE PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ I TAXA DE COBERTURA JULIOL 2020

A Juliol de 2020, la Comunitat Valenciana ha incrementat la taxa de cobertura de persones beneficiàries de prestacions per desocupació pel que
fa a Juliol de 2019 en 25 punts percentuals, trobant-se 9,5 punts per davall de la mitja d’Espanya. Tant la major taxa de cobertura com la major variació interanual es troba a la província de València, amb un 86,1% i un 31,1%, respectivament. Hi ha que destacar el gran augment a partir del mes de Març de la taxa de cobertura degut, principalment, al increment de les prestacions a causa de la COVID-19, no havent recuperat encara nivells

Etiquetes

PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL AGOST 2020

La Comunitat Valenciana ocupa el quart lloc en increment interanual de pensions situant-se cinc dècimes de punt per sobre del conjunt d’Espanya.
A les seues províncies s’obtenen diferents percentatges de variació, trobant els més alts a Alacant (0,9%) i Castelló (0,8%). Per altra banda, el nombre de pensionistes s’ha incrementat un 0,6%, quatre dècimes de punt més que el total d’Espanya. El 47,76% de les pensions en la nostra Comunitat corresponen a homes, mentre que el 52,24% són dones.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS AGOST 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

El mes d'agost, en un atípic estiu, en la nostra Comunitat, el nombre de convenis col·lectius registrats, amb efectes econòmics en 2020, va anar de 223
que van afectar 416.902 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.719,94 hores i una variació salarial del 1,79%, per davall del 1,93% de la
mitjana d'Espanya, on la jornada mitjana va ascendir a 1.754,71 hores.
La variació salarial en la Comunitat Valenciana ha sigut del 1,79%, inferior al 1,80% del mes de juliol i en el conjunt estatal del 1,93%, per davall del 1,94% del passat mes.

Etiquetes

CONVENIS COL.LECTIUS REGISTRATS JULIOL 2020 Efectes econòmics 2020. Variació salarial

En la Comunitat Valenciana, el mes de juliol, començada la nova normalitat, el nombre de convenis col·lectius que es van registrar, amb efectes econòmics en 2020, va ascendir a 215 que han afectat 413.312 persones treballadores, amb una jornada mitjana de 1.719,29 hores i una variació salarial del 1,80%, inferior al 1,94% de variació mitjana salarial en el conjunt estatal, on la jornada mitjana va ser de 1.754,86 hores.
En la nostra Comunitat, la variació salarial va ser del 1,80%, idèntica al mes de juny i a Espanya va ser del 1,94%, inferior al 1,96% del mes anterior.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Agost 2020

En aquest mes d'agost de 2020, tan atípic, en la Comunitat Valenciana, la contractació va decréixer en un 33,0%. Per tipus de contracte, el 91,3% van ser temporals (91,1% en homes i 91,5% en dones) i el 8,7% indefinits (8,9% en homes i 8,5% en dones). A Espanya, inclosos els contractes de l'estranger, la taxa va ser del 91,4% (91,6% en homes i 91,1% en dones) i del 8,6% en indefinits (8,4% en homes i 8,9% en dones) amb un descens de la contractació del 27,2%. En analitzar per províncies, la temporalitat ha sigut del 90,8% a Alacant; del 88,8%, a Castelló i del 92,1% a València.

Etiquetes

CONTRACTACIÓ INDEFINIDA I TEMPORAL Juliol 2020

En la nostra Comunitat, el mes de juliol de 2020, el primer mes sencer després de l'estat d'alarma, la contractació va augmentar un 49,6%, després de la volta a la nova normalitat. En distingir per tipus de contracte, el 90,9% han sigut temporals (90,8% en homes i 91,1% en dones) i el 9,2% indefinits (9,1% en homes i 9,3% en dones). En el conjunt estatal, on s'inclouen els contractes de l'estranger, la taxa ha sigut del 90,8% (90,9% en homes i 90,7% en dones) i del 9,2% en indefinits (9,1% en homes i 9,3% en dones) i l'increment de la contractació va ser del 32,8%.

Etiquetes